Редакцын бодлого

Мэдлэгт хөтлөх өгөгдлийн түүхүүдийг бүтээгч DataStory.mn нь Монгол Улсын засаглалд чухал ач холбогдолтой

 • Баялгийн засаглал
 • Усны нөөц болон хүртээмж
 • Нийтийн мөнгөний зарцуулалт
 • Хотын амьдрах орчны талаар олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх зорилгоор өгөгдөлд түшиглэсэн контентуудыг бэлтгэн хүргэх болно. 

 

ЕРӨНХИЙ БОДЛОГО 

 

 • Datastory.mn нь аль нэг улс төрийн нам, эвсэл, төрийн болон хувийн байгууллага, шашин, гаднын соёлоос ангид бие даасан байна. 
 • Өгөгдөлд түшиглэн нийгмийн олон талт оролцогчдын дунд үүссэн мэдээллийн зөрүүтэй байдлыг бууруулахыг эрмэлзэнэ. 
 • Datastory.mn цахим хуудаст нийтлэгдэж буй контент, агуулга нь өгөгдөлд түшиглэсэн, маш тодорхой дүрслэлтэй, утга санаа нь иргэд, олон нийтэд энгийн, хялбар ойлгогдохуйц байна.
 • Олон нийтийг соён гэгээрүүлэх зарчмыг баримтлах бөгөөд цөөнхийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг ямагт хүндэтгэнэ. 
 • Тухайн сэдвээр мэдээллийг боловсруулахдаа баг, хамт олны бүтээлч ажиллагааг дээдэлж, нээлттэй өгөгдлийг дүгнэн шинжлэх, дутуу мэдээллийг дэвшилтэт технологийг ашиглан цуглуулах, мэргэжлийн экспертүүд, хөндлөнгийн шинжээчдийг оролцуулан баталгаат эх сурвалж байхыг эрмэлзэнэ.
 • Datastory.mn цахим хуудас нь хэрэглэгч, уншигч нарт ашиглахад хялбар, ойлгомжтой, цэгцтэй байна.
 • Datastory.mn цахим хуудас нь нээлттэй өгөгдлийг дэмжсэн байна. 
 • Манай албан ёсны олон нийтийн сүлжээгээр түгээж байгаа мэдээлэлд дор тодорхойлсон ёс зүйн зарчмууд нэгэн адил үйлчилнэ.
 • Datastory.mn нь бодит байдалд нийцсэн мэдээллийг өгөгдөлд түшиглэн олон нийтэд хүргэнэ. Ингэхдээ олон нийтийн мэдэх эрхийг эн тэргүүнд тавьж, тэнцвэртэй мэдээлнэ.
 • Бусдыг гүжирдсэн, доромжилсон, гутаасан, турхирсан, нийгмийн сөрөг зүйлд уриалсан мэдээ мэдээллийг нийтлэхээс татгалзана.
 • Иргэний үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг хүндэтгэн үзэх ч бусад хувь хүн, хуулийн этгээд, байгууллагын нэр төр, алдар хүндэд халдсан агуулга, сэтгэгдлийг холбогдох хууль эрх зүй, ёс зүйн хэм хэмжээний дагуу нийтлэхээс татгалзана.
 • Datastory.mn нь Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн Ёс зүйн хороодын 2015 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар баталсан Хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн дүрмийг мөрдлөг болгон ажиллана.
 • Datastory.mn -ийн сэтгүүлчид Монголын сэтгүүлчдийн Нэгдсэн Эвлэлийн 2005 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр II их хурлаар хэлэлцэж баталсан Монголын сэтгүүлчдийн ёс зүйн зарчмыг мэргэжлийн үйл ажиллагааныхаа өдөр тутмын хэм хэмжээ болгон ажиллана.